X

Diavola

Tomatsaus, mozzarella og italiensk salami.

Tomato sauce, mozzarella and Italian salami.

Kr.
225
,-